informacje prawne i uwagi

Prawo własności strony internetowej; Umowa o warunkach użytkowania

Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez Thumper Massager Inc. Wszystkie treści są chronione przez kanadyjskich i międzynarodowych praw autorskich, patentów i przepisów o znakach towarowych i różnych innych praw własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji.

 

Niniejsze Warunki Użytkowania stosują się do Thumper Massager do strony internetowej pod adresem thumpermassager.pl oraz wszystkich powiązanych stron internetowych związanych z thumpermassager.pl przez Thumper Massager Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych. KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ, ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA; JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ, NIE UŻYWAJ TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone

Jakiekolwiek użycie materiałów na tej stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Thumper Massager Inc. jest surowo zakazane. Użytkownik nie może reprodukować, dystrybuować, transmitować lub w inny sposób wykorzystywać treści w żaden sposób. W szczególności nie mogą zawierać treści w jakiejkolwiek innej publikacji lub produkcie, lub na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub innej sieci komputerowej. Ponadto, należy przestrzegać wszystkich innych zasad, warunków i ograniczeń, zawartych w jakiejkolwiek innej umowie, związanej z całej wartością tej strony internetowej.

 

Odmowa

Ta strona internetowa oraz zawartość są dostarczane na zasadzie “tak jak jest”. Thumper Massager Inc. nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych, w tym, lecz nie ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, a nie naruszenia prawa w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 

Wszystkie korporacyjne i powiązane informacje uważa się za prawidłowe, ale nie mozgą być gwarantowane. Proszę sprawdzić wszystkie informacje ze źródła, które są odpowiedzialne za informacje.

 

Linki do strony internetowej osoby trzeciej

Ta strona internetowa zawiera hyper linki do stron internetowych obsługiwanych przez osobą trzecią inną niż Thumper Massager Inc. Thumper Massager Inc. nie kontroluje takich stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Thumper Massager Inc. zawarta hyper linki do takich stron internetowych nie oznacza poparcia materiału na takich stronach internetowych lub jakichkolwiek związków z ich operatorami.

Ograniczenie Odpowiedzialności

Ani Thumper Massager Inc. ani jego dyrektorze lub inne przedstawicieli ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z tej strony. Jest to kompleksowe ograniczenie odpowiedzialności, które dotyczy wszelkich szkód dowolnego rodzaju, w tym (bez ograniczeń) wyrównawczej, bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody, utratę danych, dochodów lub zysku, utratę lub uszkodzenie mienia i roszczeń osób trzecich.

 

Zakupy: Pozostałe Warunki

Dodatkowe warunki mogą dotyczyć zakupów towarów lub usług oraz do konkretnych części lub funkcji strony internetowej, także obejmuje konkursy, promocji lub inne podobne funkcji, z których wszystkie terminy są wykonane w części niniejszych Warunków Użytkowania tej referencji. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania takich innych warunków, w tych stosownych przypadkach oświadcza, że jest pełnoletnią osobą wystarczającą się do użytkowania takiej usługi lub funkcji. Jeśli istnieje konflikt między tymi Warunkami Użytkowania oraz warunkami zamieszczonych na rzecz, lub dotyczy konkretnej części strony internetowej, lub jakiejkolwiek usługi oferowanej, lub za pośrednictwem strony internetowej, te ostatnie terminy kontroli w odniesieniu do korzystania z tej części strony internetowej, lub konkretnej usługi.

 

Obowiązki Thumper Massager, o ile w ogóle, w odniesieniu do swoich produktów i usług są regulowane wyłącznie na mocy umów, na podstawie których są one przewidziane, i nic nie może być interpretowane w celu zmiany tych umów na tej stronie internetowej.

 

Thumper Massager może wprowadzać zmiany do jakichkolwiek produktów lub usług oferowanych na tej stronie internetowej, lub do obowiązujących cen takich produktów lub usług, w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Materiały na stronie internetowej w odniesieniu do produktów i usług mogą być nieaktualne, a Thumper Massager nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów na stronie internetowej w odniesieniu do takich produktów i usług.

 

Thumper Massager Inc. zastrzega sobie prawo, według własnego uznania do zmiany, modyfikowania, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym czasie. Twoim zadaniem jest, aby sprawdzić, niniejsze Warunki Użytkowania o zmianach. Dalsze korzystanie z serwisu internetowego po opublikowaniu zmian oznacza, że użytkownik akceptuje i zgadza się na zmiany. Tak długo, jak przestrzegać niniejszych Warunków Użytkowania, Thumper Massager Inc. udziela użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczone wejście i korzystanie ze strony internetowej.